dôverujte špecialistom

Keď dieťa nechce hovoriť

Krátky prehľad vývoja dieťaťa do 3 rokov v oblasti reči, sociálneho kontaktu a zrakovej a pohybovej koordinácie.

Věk dítěte Vlastný vývoj reči Sociální kontakt, koordinace zraku a ruky (motorika) Čomu venovať pozornosť
1 mesiac vydáva krátke hrdelné zvuky

ovláda rôzny typy plaču

chvíľku sleduje hračku

prestane plakať, keď sa naň niekto pozrie

upokojí sa, keď ho vezmú do náručia

reaguje na zvuk zvončeka
2-4 mesiace mumlanie a džavotanie zložené zo samohlások, spoluhlások a zvukov,

vie sa nahlas smiať

vie spojiť ruky,

sleduje očami osoby a predmety pohybujúce sa v jeho zornom poli,

vie sa usmiať

deti na celom svete bez ohľadu na jazyk, aj nepočujúce deti, si pohmkávajú podobným spôsobom
5-7 mesiacov „bľabotanie“ (kánonické): dieťa sa hrá so slabikami, vedome opakuje reťazce slabík: mamama, bababa, nanana…

rozmanité množstvo zvukov a intonácií

naťahuje ruky a chytá predmety,

premiestňuje si hračku z jednej ruky do druhej,

búcha ňou o stôl,

udrží dve kocky,

rozlišuje známe tváre

nepočujúce deti reč nenapodobňujú, keď si dieťa nemumlá alebo nebľabotá, môže to značiť oneskorenie vo vývoji reči alebo iný typ vývojového oneskorenia
8-10 mesiacov „napodobňovanie“ (spájanie a opakovanie rôznych slabík): dieťa sa snaží napodobniť reč dospelých: mama, maja, papa…

začiatky porozumenia reči (rozumie slovám, ako sú názvy hračiek, poznáva jednotlivé osoby podľa mena, rozumie slovu „nie“…)

dokáže uchopiť malý predmet (korálik) palcom a ukazovákom,

skúša postaviť hrad z kociek,

vie „ťap, ťap, ťapušky“

hlasový prejav dieťaťa sa stále viac podobá na prejav v rodnom jazyku
11-12 mesiacov reťazce slabík sa stále viac podobajú slovám,

reč je úmyselne namierená k určitým osobám,

vie povedať 1 – 3 slová,

plní jednoduché príkazy podporované ďalšími gestami

vkladá kocky do škatule,

skúša postaviť vežu z dvoch kociek

existujú veľké rozdiely v zručnosti a expresívnosti dieťaťa: sú deti, ktoré ešte nevedia povedať nič a naopak sú deti, ktoré už pár slov vedia
13-18 mesiacov v tomto veku vie dieťa povedať priemerne asi 10 slov,

vie ukázať, čo je na obrázku,

dokáže splniť príkazy: „polož to sem“,

rozumie zákazu „nie“,

jedno slovo dieťaťa nahrádza celú vetu „daj“ = daj mi loptu, mami + gesto = mamička, daj mi to

stavia vežu z 2 – 4 kociek,

dokáže signalizovať svoje fyziologické potreby

v tomto období by malo dieťa vedieť vysloviť aspoň jedno slovo, ktorému bude okolie rozumieť
19-24 mesiacov skladá jednoduché dvojslovné výrazy,

používapredovšetkýmpodstatné mená,

používa a vyslovuje od 50 do 170 slov,

začína používať zámená: ja, ty, moje (niekedy nesprávne)

otáča stránky, kartičky,

kreslí vodorovné a zvislé čiary,

stavia vláčik

veľa gestikuluje a používa mimiku
2 roky skladá vety z 2 – 3 slov,

čísla: jedna, dve,tri

často používa slovíčko „nie“ (nechcem, to nie),

používa zámeno „sa“ (umyjem sa, hrám sa),

slovná zásoba: 50 – 300 slov,

splní príkaz zložený z dvoch častí („kde je lopta“, „daj mi loptu“)

pomáha dospelým pri každodenných činnostiach,

pomáha upratovať hračky

vo vetách prevažuje expresívne oznámenie
3 roky skladá vety z 3 – 4 slov,

vie povedať, ako sa volá a pozná svoje pohlavie,

kladie jednoduché otázky,

skúša spievať a učí sa krátke riekanky

jazdí na trojkolke,

dokáže chvíľku stáť na jednej nohe,

postaví vežu z 8 – 9 kociek,

nakreslí koliesko a krížik,

rozoznáva niektoré farby

3-ročné dieťa má právo zamieňať hlásky znelé a neznelé (voda = fota, búda = púta)

jeho reč by mala byť okoliu zrozumiteľná zo 75 %.

Spracované v spolupráci s klinickými logopédmi: Mgr. Barbara Wisniewska, PaedDr. Irena Cudlínová

Späť na úvodnú stránku